Close

  Former Judges

  Name Duration
  Shri Bhishma Prasad Pandey18/07/2019 to 03/04/2021
  Shri Rajnish Shrivastva10/07/2017 to 15/07/2019
  Shri Ashok Kumar Sahu10/07/2015 to 23/06/2017
  Shri Ravishankar Sharma02/10/2013 to 26/06/2015
  Shri Ganpat Rao02/05/2023 to 30/09/2023